رادیو آنلاین

سرویس رادیو یک ماه

150,000 ریال به صورت یک بار

سرعت و کیفیت پخش ، بررسی آمار شنوندگان ، آپلود فایل موسیقی برای پخش برروی هاست برای زمانی که آنلاین نیستند
در این سرویس شما امکان تعیین

سرویس رادیو حرفه ای یک ساله

1,500,000/yr
شما میتوانید برحسب نیاز چهارده ساعت را در طی یک ماه تقیسم نمایید (حداکثر پنج مرتبه )
حداکثر شنونده 150 نفر

سرویس رادیو حرفه ای پنج ساله

3,100,000/3 yr

سرعت و کیفیت پخش ، بررسی آمار شنوندگان ، آپلود فایل موسیقی برای پخش برروی هاست برای زمانی که آنلاین نیستند
در این سرویس شما امکان تعیین